Erstatningsrett

Temaet for erstatningsretten er vilkårene for erstatningsplikt og erstatningsutmåling. Stikkord her er personskade, yrkesskade, pasientskade og trafikkskade. Erstatningsretten er nær forbundet med trygderetten og forsikringsretten. Dette rettsområdet er i liten grad regulert ved lov da den i stor grad er utviklet ved rettspraksis.

Ved personskader vil man ofte ha nytte av advokathjelp. Dersom du blir skadet i trafikkulykke eller på arbeidsplassen og dette fører til inntektstap eller til utgifter vil du ha krav på erstatning fra forsikringsselskap. Det er da viktig å ta kontakt med meg så du kan få en vurdering av din rettstilling og av eventuelle forsikringsselskaps tilbud

Oscars gate 81, 0256 Oslo Mobil: 990 10 433 claire@advokat-alfonso.no